THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2021
Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Trường Đại học Tiền Giang

1. Công nghệ Thông tin: 115 chỉ tiêu
2. CNKT Cơ khí : 70 chỉ tiêu
3. CNKT Cơ điện tử: 40 chỉ tiêu
4. CNKT Điều khiển và Tự động hóa: 40 chỉ tiêu
5. CNKT Điện tử - Tin học Công nghiệp: 40 chỉ tiêu
6. CNKT Xây dựng: 50 chit tiêu

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://dangkyxettuyen.tgu.edu.vn/
Thông tin môn xét tuyển:

-->
+
Chatbot