THÔNG BÁO 
Về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
 Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 
 
Thực  hiện  Kế  hoạch  số  394  /KH-ĐHTG  ngày  29  tháng  4  năm  2021 
của Trường Đại học Tiền Giang về việc khảo sát lấy ý kiến người học về 
hoạt động giảng dạy của giảng viên HKII, năm học 2020-2021. 
Trường  Đại  học  Tiền  Giang  tiến  hành  “Khảo  sát  lấy  ý  kiến  
người  học  về  hoạt  động  giảng  dạy  của  giảng  viên”  bằng  công  cụ  
khảo sát trực tuyến. Hiệu trưởng yêu cầu các Phòng ban, Trung tâm, các 
đơn  vị  đào  tạo,  giảng  viên  thông  báo  đến  toàn  thể  sinh  viên  chính  quy 
trong toàn trường nghiêm túc thực hiện việc khảo sát lấy ý kiến của sinh 
viên như sau: 
1. Tất cả sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đều phải tham gia thực hiện 
khảo sát trên phần mềm TGUIIS (qldt.tgu.edu.vn) đánh giá giảng viên tất cả các 
học phần  lý thuyết học kỳ 2 năm học 2020-2021 mà sinh viên đăng ký học; 
  2.  Thời  gian  sinh  viên  thực  hiện  khảo  sát:  từ  ngày  10/5/2021  đến 
24/5/2021; 
3. Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến, sinh viên sử dụng tài khoản  
cá  nhân  (nhập  user/password)  để  đăng  nhập  vào  hệ  thống  theo  địa  chỉ 
http://qldt.tgu.edu.vn/  và  hoàn  thành  phiếu  khảo  sát  đối  với  các  học  phần  
lý thuyết đã đăng ký; 
4. Việc thực hiện khảo sát là quyền lợi của sinh viên, là kênh giúp nhà Trường 
có những thông tin thực tế góp phần cải tiến mọi mặt hoạt động của Trường;  
5.Việc thực hiện khảo sát cũng làng hĩa vụ của sinh viên, căn  cứ vào 
nội  dung  mục  II  của  khung  hướng  dẫn  đánh  giá  kết  quả  rèn  luyện  của  
sinh viên Trường Đại học Tiền Giang về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, 
quy định trong nhà trường. Nếu sinh viên không hoàn thành khảo sát sẽ không 
xem được điểm thi kết thúc học phần những học phần chưa thực hiện khảo sát 
và bị trừ 02 điểm rèn luyện/học kỳ./. 

-->
+
Chatbot